Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII CHABIN

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z platformy Akademii Chabi-na.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy Akademii Chabina, tj. „CHABIN” spółka jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łomżyńska 18 (kod pocztowy: 93-176 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000164398, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 727-243-66-37, REGON: 47222732 – zwana dalej „Administratorem”.
3. Administrator jest dostępny pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
a) pocztą pod adresem: ul. Łomżyńska 18 , 93-176 Łódź;
b) pocztą elektroniczną: [ ];
4. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, przetwarzanych przez Administratora, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.
5. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.
6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.

7. Administrator przetwarza zbierane przez siebie dane osobowe w taki sposób, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
b) przetwarzane zgodnie z prawem,
c) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2
Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, są ściśle związane z działaniami podejmowanymi przez Użytkownika na platformie Akademii Chabin. Zakres żądanych od Użytkownika danych, a także to kto będzie odbiorcą tych danych zależy, w szczególności od formy korzystania z platformy Akademii Chabin.
2. Ilość zbieranych przez Administratora danych osobowych Użytkowników ograniczona jest do minimum niezbędnego do realizacji usług świadczonych przez platformę Akademię Chabin. Zbierane przez Administratora dane Użytkowników mogą być przetwarzane w szczególności:
a) w celu identyfikacji Użytkownika platformy Akademii Chabin,
b) w celu realizacji strategii marketingowych, akcji reklamowych,
c) w innych prawnie uzasadnionych celach.
3. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone dla Administratora, który w sytuacjach wynikających z charakteru platformy Akademia Chabina zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika podmiotom trzecim, po uprzednim wyrażeniu zgody i przedstawieniu celu udostępnienia danych.
4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika korzystającego z Platformy Akademii Chabina: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/siedziby, numer identyfikacji podatkowej, a także wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał Administratorowi podczas rejestracji i tworzenia konta na Platformie Chabin.

§ 3
Konto użytkownika

1. Użytkownik może zarejestrować się na Platformie Akademia Chabin.
2. W sytuacji wskazanej w powyższym ustępie, Administrator utworzy konto Użytkownika, które oznacza, że Użytkownik uzyska w ten sposób chroniony hasłem, bezpośredni dostęp do zapisanych u Administratora danych podstawowych użytkownika.
3. Za pomocą konta użytkownika, Użytkownik może w szczególności dokonywać zmian swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także uzyskać dostęp do informacji znajdujących się na Platformie Chabin.
4. Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane (informacje wymagane):
a) adres e-mail;
b) Imię

§ 4
Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies są to informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Platformę Akademia Chabina. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies można znaleźć m.in. pod adresem: pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
2. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies w związku z korzystaniem przez Użytkownika z platformy Akademia Chabina, w następujących celach:
a) identyfikacji Użytkowników na platformie Akademia Chabina,
b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, a także danych logowania do platformy Akademii Chabina,
c) dostosowywania zawartości platformy Akademi Chabina do indywidualnych preferencji Użytkownika,
d) prowadzenia statystyk (anonimowych) odnośnie sposobu korzystania z platformy Akademii Chabina.
3. Administrator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania zanonimizowanych danych eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z platformy Akademia Chabina (np. adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu platformy Akademia Chabin. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy – nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Platformę.
4. Platforma Akademia Chabina może korzystać z usług analizy oglądalności stron interneto-wych oferowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym systemu Google Analytics udostęp-nianej przez Google Inc. (“Google”), na zasadach określonych przez te podmioty.
5. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określo-nych danych profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane dane osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy w ce-lu dokonania analiz statystycznych Użytkowników, mogą być także przekazywane partnerom Administratora.

§ 5
Prawo dostępu oraz kontroli swoich danych osobowych

1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zebranych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
3. W celu realizacji uprawnień, określonych w § 5 niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na jeden z adresów kontaktowych Administratora wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej Polityki prywatności lub też dokonać modyfikacji tych danych za pośrednictwem Konta użytkownika.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Platforma Akademia Chabina może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Użytkownik jest obowiązany, po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko określonej Platformy Akademia Chabina.
2. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiadającą zagrożeniom i kategorii danych objętych ochroną oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, a także przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Korzystanie z Platformy Akademia Chabina oznacza akceptację przez Użytkownika wyżej wymienionych zasad niniejszej Polityki prywatności.

Copyright © 2018 chabin.home.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea